NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA" uzyskała akredytację
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Doskonalenie
Konferencje

Oferta 2018/2019

 OFERTY EDUKACYJNE NA ROK 2018/2019

 

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

PRZYJAZNA EDUKACJA

e- mail : npdn_tarnobrzeg@poczta.onet.pl,     www.grandys.edu. pl

ul. Sikorskiego 82, 39-400 Tarnobrzeg  

tel. /fax  ( 0-15) 8 22 23 76 , tel. kom. 608 493 771,

Konto bankowe: 55 9434 0002 2001 1000-1616-0001

 

 

 

 

KURS  KWALIFIKACYJNY

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

1.

Organizacja i zarządzanie oświatą dla kadry kierowniczej.

225

-

1450

za semestr

 

  ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

1.

Doskonalenie metod i form współpracy w zespole.

5

700

50

2.

Doskonalenie zarządzania poprzez kontrolę zarządczą.

4

560

40

3.

Ewaluacja wewnętrzna zagadnień uznanych w szkole /placówce za istotne w jej działalności:

a/ analiza wniosków i określenie zagadnienia do ewaluacji

b/ dobór lub opracowanie narzędzi ewaluacji, prowadzenie badania

 c/ wyniki i wnioski z ewaluacji.

12

/do uzgodnienia/

1680

150

4.

Konsultacje nt. zarządzania i kierowania szkołą/placówką dla nowo powołanych dyrektorów /tematyka i ilość godzin – do uzgodnienia/.

W miarę potrzeb

-

-

5.

Prawo oświatowe w praktyce – prawa i obowiązki nauczyciela.

5

700

50

6.

Rada pedagogiczna rzeczywistym organem współzarządzania szkołą / placówką.

5

700

50

7.

Wspomaganie nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych.

5

 

700

 

50

 

8.

Wykorzystanie wyników  nadzoru pedagogicznego w planowaniu jakościowego rozwoju szkoły/placówki.

5

-

80

 

JAKOŚĆ  PRACY  SZKOŁY  I  ROZWÓJ  ZAWODOWY  NAUCZYCIELI

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

1.

Analiza/ewaluacja pracy własnej nauczyciela.

5

700

50

2.

Asertywność w relacjach nauczyciel- rodzic; nauczyciel- uczeń.

10

1400

100

3.

Awans zawodowy nauczycieli – konsultacje indywidualne, grupowe.

W miarę potrzeb

-

-

4.

Awans zawodowy nauczycieli – zadania dyrektora, opiekuna stażu, nauczyciela.

6

840

60

5.

Emisja głosu – techniki wzmacniające kondycję zawodową nauczyciela.

16

2240

150

6.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej przez nauczyciela.

5

700

50

7.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej przez nauczyciela (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym).

6

840

60

8.

Radzenie sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym i kierowanie emocjami.

8

1120

80

 

WARSZTAT  EDUKACYJNY  NAUCZYCIELA

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

1.

Badanie wyników nauczania.

10

1400

100

2.

Biblioterapia – I – III stopień.

3 x 12 godz.

do uzgodnienia

150

3.

Coaching dla nauczycieli - w miarę potrzeb grupy lub indywidualne sesje dla zainteresowanych nauczycieli.

do uzgodnienia

po 130 zł za godzinę dydaktyczną

-

4.

Dziecko  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10

1400

100

5.

Excel na usługach nauczyciela badacza.

6

840

60

6.

Indywidualizacja nauczania – sposoby na kreatywny udział każdego ucznia w lekcji.

5

700

50

7.

Innowacyjność  w pracy nauczyciela – konstruowanie własnych  programów nauczania i ich ewaluacja.

5

700

50

8.

Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? (praca z dzieckiem z zespołem Aspergera, autystycznym, nadpobudliwym psychoruchowo, z zespołem FAS, z niedosłuchem i z epilepsją).

6

840

60

9.

Jak wydobyć z ucznia to, co w nim najlepsze?

5

700

50

10.

Jak zauroczyć ucznia fizyką i przyrodą?

5

700

50

                    11.

Metoda projektów gwarancją rozwoju kreatywności nauczyciela i ucznia.

5

700

50

12.

Metody aktywizujące w pracy z uczniami z głębszą niesprawnością intelektualną (wyzwalanie aktywności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną).

6

840

60

13.

Motywowanie uczniów do nauki.

5

700

50

14.

Nowatorskie metody pracy z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej.

4

700

50

15.

Nowoczesna edukacja wspomagana technologią informacyjno – komunikacyjną.

5

700

50

16.

Ocenianie wspierające – formułowanie i przekazywanie informacji zwrotnej.

4

520

36

17.

Planowanie i projektowanie pracy edukacyjnej.

4

520

36

18.

Praca z dzieckiem z ADHD w szkole podstawowej.

        20        

2600

180

19.

Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się – dostosowanie wymagań do ucznia słabego i zaniedbanego wychowawczo.

5

700

50

20.

Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera.

12

 

180

21.

Praktyczna realizacja przykładowych zadań, których celem jest układanie w logicznym porządku obrazków, tekstów, poleceń, instrukcji.

4

520

36

22.

Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

12

1680

150

23.

Superwizje dla grup nauczycieli- analiza trudnych sytuacji wychowawczych i wsparcie w realizacji pomocy psychologicznej w szkołach i placówkach oświatowych.

w miarę potrzeb szkoły / placówki, grupy nauczycieli

po 140 zł za godzinę dydaktyczną

-

24.

Umiejętności nauczyciela przedszkola  w pracy z dziećmi  nadpobudliwymi psychoruchowo.

8

1120

80

25.

Warsztaty superwizyjno – konsultacyjne.

od 2- do 4

280 - 560

20 - 40

26.

Wspieranie dziecka w rozwoju- rozwijanie zdolności.

20

2800

300

27.

Wykorzystanie metody eksperymentu i projektu – rozwijanie kreatywnej aktywności ucznia.

5

700

50

28.

Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, rozwoju ucznia i szkoły.

5

700

50

 

WYCHOWANIE  I  OPIEKA

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

 1.

Budowanie relacji nauczyciel – uczeń, komunikacja interpersonalna w klasie.

8

1120

80

2.

Gry szkolne uczniów.

8

1120

80

3.

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? -  metoda konstruktywnej konfrontacji.

4

560

40

4.

Komunikacja w relacjach nauczyciel – rodzic.

4

560

40

5.

Komunikacja w grupie (skuteczne sposoby kierowania grupą, klasą szkolną).

8

1120

80

6.

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5

700

50

7.

Program profilaktyczny  „W kręgu uśmiechu”.

15

2100

140

8.

Program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci „ Przyjaciele Zippiego”.

21

2940 +
3 x komplet materiałów po 250 zł

-

9.

Przemoc w szkole – skuteczna profilaktyka i interwencja.

8

1120

80

10.

Przemoc wobec dzieci w rodzinie.

20

2800

200

11.

Przełamywanie barier w relacjach nauczyciel – rodzic.

8

1120

80

12.

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych z uczniem i w zespole klasowym.

10

1400

100

13.

Szkolna strategia interwencyjna.

4

560

40

14.

Sytuacja kryzysowa w szkole. Sposoby skutecznego jej rozwiązania.

5

700

50

15.

Uczeń w szkole w trudnej sytuacji emocjonalnej – po przebytej traumie – wypadku, śmierci bliskich, itd.

6

840

60

16.

Warsztat pracy wychowawcy zespołu klasowego.

8

1120

80

17.

Wspomaganie wychowawczej funkcji szkoły- praca z uczniem  sprawiającym trudności.

20

2800

200

18.

Zachowania agresywne w klasie, szkole - algorytmy postępowania.

8

1120

80

19.

Zjawisko narkomanii wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

4

560

40

 

INNE  FORMY  DOSKONALENIA  I  DOKSZTAŁCANIA

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

1.

Taneczne podróże w czasie i przestrzeni.

20

2600

180

2.

Tańce grupowe i animacyjne  w pracy nauczyciela.

20

2600

180

3.

Wesołe tańce na różne okazje.

20

2600

180